หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เมนูหลัก
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขารัฐประศาสนศาตร์
  สาขานิติศาสตร์
  สาขารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  26
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,731
  เยี่ยมชมปีนี้ :  65,328
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  361,955
  IP :  54.227.52.24
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
      PSL News & Event  
 ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557       ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 9       ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 8       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘       คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์       แจ้งการเปิดให้บริการห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น       ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 13/8/2558)       ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 21/8/2558)       การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 13/8/2558)     
  ข่าวกิจกรรม
การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน : 41)
ารอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรร ...
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557  (อ่าน : 72)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน : 91)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ...
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)  (อ่าน : 137)
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรองคุณภาพวารสาร TCI กลุ่มที่ 2 ...
แจ้งกำหนดการเข้ารับการตรวจสุขภาพนักศึกษา รหัส 56 และ 57 (อ่าน : 146)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 139)
  กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 12)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน : 20)
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ (อ่าน : 275)
ปฏินการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน : 51)
ปฏิทินงานกองทุนกู้ยืม กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน : 26)
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 27)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 (อ่าน : 174)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง งดการเรียนการสอน (อ่าน : 172)
  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 9 (อ่าน : 19)
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 8 (อ่าน : 17)
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 13/8/2558) (อ่าน : 109)
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 21/8/2558) (อ่าน : 84)
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558 (up date 13/8/2558) (อ่าน : 209)
ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 1/2558 (up date 13/8/2558) (อ่าน : 88)
ตารางสอบภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2557  (อ่าน : 45)
ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2557 (Updaet รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 12/5/2558) (อ่าน : 223)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ (อ่าน : 26)
แจ้งการเปิดให้บริการห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อ่าน : 13)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เรื่อง การลงทะเบียนจองรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนจองได้ระหว่างวันที่ 27 กค - 7 สค 58 เท่านั้น... (อ่าน : 54)
โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน : 65)
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  (อ่าน : 96)
งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ (International Conference on Local Government) (อ่าน : 244)
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน : 117)
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อ่าน : 117)
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน : 556)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,025)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 622)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,120)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 551)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 591)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (Update) (อ่าน : 481)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (อ่าน : 379)
  คำสั่ง / ประกาศ
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน : 57)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทย (อ่าน : 61)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องห้ามนำเสนอข้อมูล (อ่าน : 79)
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน : 118)
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน : 138)
คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธุกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (อ่าน : 172)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมขอนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 166)
แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ (KM) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  (อ่าน : 406)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประกาศรายชือผู้นำเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  (อ่าน : 128)
กำหนดการร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน : 178)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เจรจาทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อ่าน : 1,331)
ปฏิทินการประชุมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจำปี 2555 (อ่าน : 870)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 1,236)
ข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (อ่าน : 1,029)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (อ่าน : 1,270)
โครงการค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 (อ่าน : 1,369)
  รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน : 167)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (อ่าน : 188)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 181)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 168)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน : 190)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  (อ่าน : 174)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  (อ่าน : 187)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  (อ่าน : 173)
  บทความ/งานวิจัย
ประกาศรายชือผู้นำเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  (อ่าน : 129)
บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และคณบดีได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในบริบทของประชาคมอาเซียน“ (อ่าน : 257)
เอกสารโครงการเผยแพร่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ (อ่าน : 163)
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน : 210)
4) นพพล อัคฮาด, กระบวนการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้ง “นครแม่สอด”: ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชนชั้นนำในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (Policy - Making Process to Establishment“NAKHON MAESOT”: Power Interactive Between Elites in Official of Ce (อ่าน : 288)
3) นพพล อัคฮาด, “วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู (The Ways to be The Political Position of a Member of Parliament, Nongbualamphu Province.)“ (อ่าน : 272)
2) นพพล อัคฮาด, “การศึกษาการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู (A Study of the Local Political and the Local Politicians in Nongbualamphu Province.)“  (อ่าน : 303)
1) นพพล อัคฮาด, “ความสำคัญและการจัดกลุ่มของปัญหาที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” (อ่าน : 292)
  เอกสารงานประกันฯ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (อ่าน : 370)
องค์ประกอบที่ 2. การผลิตบัณฑิต (อ่าน : 808)
องค์ประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (อ่าน : 396)
องค์ประกอบที่ 4. การวิจัย (อ่าน : 719)
องค์ประกอบที่ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม (อ่าน : 839)
องค์ประกอบที่ 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ่าน : 635)
องค์ประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ (อ่าน : 660)
องค์ประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ (อ่าน : 209)
  KSU RSS

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
  
Previous Previous