หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เมนูหลัก
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขารัฐประศาสนศาตร์
  สาขานิติศาสตร์
  สาขารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  27
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,930
  เยี่ยมชมปีนี้ :  28,384
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  416,029
  IP :  54.162.51.84
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
      PSL News & Event  
 ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 3/2558       ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2558       ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคปกติ)       ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคปกติ)       ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 (Update 3/5/2559)       ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 (Update 3/5/2559)       ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคพิเศษ)       กำหนดการโครงการปัจฉิมเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์        การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี ๒๕๕๙       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศหยุดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ อำเภอนามน     
  ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน : 167)
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน : 146)
โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ณ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (อ่าน : 74)
โครงการกล่อมฝันพันธุ์หว่านวิถีแห่งความพอเพียง (อ่าน : 84)
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนเกณฑ์ (อ่าน : 77)
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ การดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม (อ่าน : 160)
  กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องประกาศหยุดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ อำเภอนามน (อ่าน : 63)
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน : 121)
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (อ่าน : 79)
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2558 และ 3/2558 (อ่าน : 109)
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 119)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน : 238)
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ (อ่าน : 464)
ปฏินการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน : 232)
  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
ตารางสอนภาคปกติ ภาคเรียน 3/2558 (อ่าน : 17)
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2558 (อ่าน : 13)
ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคปกติ) (อ่าน : 25)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคปกติ) (อ่าน : 62)
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 (Update 3/5/2559) (อ่าน : 76)
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558 (Update 3/5/2559) (อ่าน : 76)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคพิเศษ) (อ่าน : 37)
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2558 ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 9 (อ่าน : 71)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการโครงการปัจฉิมเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (อ่าน : 52)
การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน : 38)
เชิญชวนเดินแบบผ้าผู้ไทย/แพรวา การกุศล เพื่อชาวกาฬสินธุ์ (อ่าน : 44)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (อ่าน : 48)
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2559  (อ่าน : 58)
เชิญชวนชมนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน : 46)
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกซ้อมฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ เพื่อบวงสรวงพระยาชัยสุนทร งานกาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมี (อ่าน : 71)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน : 67)
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน : 646)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,153)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 720)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,216)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 624)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 672)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (Update) (อ่าน : 549)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (อ่าน : 444)
  คำสั่ง / ประกาศ
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (อ่าน : 109)
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน : 122)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทย (อ่าน : 117)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องห้ามนำเสนอข้อมูล (อ่าน : 144)
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน : 177)
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน : 201)
คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธุกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (อ่าน : 230)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมขอนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 228)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประกาศรายชือผู้นำเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  (อ่าน : 190)
กำหนดการร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน : 234)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เจรจาทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อ่าน : 1,463)
ปฏิทินการประชุมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจำปี 2555 (อ่าน : 953)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 1,338)
ข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (อ่าน : 1,087)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (อ่าน : 1,407)
โครงการค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 (อ่าน : 1,512)
  รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน : 248)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (อ่าน : 253)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 247)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 238)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน : 257)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  (อ่าน : 236)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  (อ่าน : 253)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  (อ่าน : 238)
  บทความ/งานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (อ่าน : 89)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 90)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง“ (อ่าน : 120)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน (Moving Oil Palm R&D Toward Sustainability)” (อ่าน : 81)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย (อ่าน : 74)
ขอเชิญเสนอบทความวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ (อ่าน : 112)
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 (อ่าน : 86)
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. (อ่าน : 84)
  เอกสารงานประกันฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุงหลังการประเมิน (อ่าน : 55)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 43)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (อ่าน : 464)
องค์ประกอบที่ 2. การผลิตบัณฑิต (อ่าน : 985)
องค์ประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (อ่าน : 679)
องค์ประกอบที่ 4. การวิจัย (อ่าน : 838)
องค์ประกอบที่ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม (อ่าน : 966)
องค์ประกอบที่ 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ่าน : 945)
  KSU RSS

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
  
Previous Previous