หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เมนูหลัก
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  12
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,777
  เยี่ยมชมปีนี้ :  18,620
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  475,806
  IP :  54.224.99.49
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
      PSL News & Event  
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙       ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (ภาคปกติ)       ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560       ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559       ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559        ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3/2559        ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559        ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (ภาคพิเศษ)       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารงานวารสารการปกครอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       คณาจารย์ บุคลากร สวัสดีปีใหม่อธิการบดี     
  ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน : 20)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารงานวารสารการปกครอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อ่าน : 72)
คณาจารย์ บุคลากร สวัสดีปีใหม่อธิการบดี (อ่าน : 81)
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน : 82)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำสู่อาชีพนักปกครองในศตวรรษ ที่ 21(ประเพณีบุญเดือนสิงห์) (อ่าน : 252)
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรองคุณภาพวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน : 197)
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรองคุณภาพวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
  กิจกรรมการเรียนการสอน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 35)
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3/2559  (อ่าน : 32)
ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559  (อ่าน : 43)
กำหนดการชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 66)
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไขตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8/11/2559) (อ่าน : 127)
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 127)
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 (Up date 30/11/2559) (อ่าน : 163)
ปฏิทินการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี (พื้นที่นามน) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 181)
  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (ภาคปกติ) (อ่าน : 49)
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559 (อ่าน : 48)
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559  (อ่าน : 40)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (ภาคพิเศษ) (อ่าน : 38)
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 (Up date 23/12/59) (อ่าน : 207)
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559  (อ่าน : 162)
ตารางสอนภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน : 189)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 (ภาคปกติ) (อ่าน : 100)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการโครงการปัจฉิมเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (อ่าน : 180)
การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน : 188)
เชิญชวนเดินแบบผ้าผู้ไทย/แพรวา การกุศล เพื่อชาวกาฬสินธุ์ (อ่าน : 124)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (อ่าน : 156)
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2559  (อ่าน : 150)
เชิญชวนชมนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน : 134)
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกซ้อมฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ เพื่อบวงสรวงพระยาชัยสุนทร งานกาฬสินธุ์ 222 ปี ใต้ร่มพระบารมี (อ่าน : 163)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน : 174)
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน : 760)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,288)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 816)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,307)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 713)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 770)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (Update) (อ่าน : 644)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (อ่าน : 561)
  คำสั่ง / ประกาศ
ประการมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียน-2-59 (อ่าน : 46)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม พ.ศ.2559 (อ่าน : 53)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. 2559 (อ่าน : 42)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา-2559 (อ่าน : 96)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (อ่าน : 215)
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน : 208)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทย (อ่าน : 229)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องห้ามนำเสนอข้อมูล (อ่าน : 293)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประกาศรายชือผู้นำเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  (อ่าน : 280)
กำหนดการร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน : 326)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เจรจาทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อ่าน : 1,585)
ปฏิทินการประชุมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประจำปี 2555 (อ่าน : 1,038)
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 1,494)
ข่าวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (อ่าน : 1,160)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (อ่าน : 1,527)
โครงการค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 (อ่าน : 1,678)
  รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน : 340)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (อ่าน : 343)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 334)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 324)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน : 372)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  (อ่าน : 340)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  (อ่าน : 348)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  (อ่าน : 322)
  บทความ/งานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (อ่าน : 373)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 219)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง“ (อ่าน : 270)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน (Moving Oil Palm R&D Toward Sustainability)” (อ่าน : 182)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย (อ่าน : 169)
ขอเชิญเสนอบทความวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ (อ่าน : 242)
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 (อ่าน : 194)
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. (อ่าน : 187)
  เอกสารงานประกันฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุงหลังการประเมิน (อ่าน : 145)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 133)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (อ่าน : 590)
องค์ประกอบที่ 2. การผลิตบัณฑิต (อ่าน : 1,254)
องค์ประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (อ่าน : 1,033)
องค์ประกอบที่ 4. การวิจัย (อ่าน : 1,041)
องค์ประกอบที่ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม (อ่าน : 1,303)
องค์ประกอบที่ 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ่าน : 1,169)
  KSU RSS

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารงานวารสารการปกครอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
  
Previous Previous