หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  231
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,480
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,908
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  528,126
  IP :  54.92.197.82
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
      PSL News & Event  
 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการพ้นสภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560       ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคพิเศษ)       โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษารดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2560       ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคพิเศษ)       ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       โครงการฝึกอบรมเรื่องการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หัวข้อ พิธีกรรมหมอสูตร     
  ข่าวกิจกรรม
โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 (อ่าน : 234)
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน : 112)
โครงการฝึกอบรมเรื่องการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หัวข้อ พิธีกรรมหมอสูตร (อ่าน : 86)
โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ ความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (อ่าน : 169)
กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปี 2560 (อ่าน : 206)
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 187)
  กิจกรรมการเรียนการสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการพ้นสภาพนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 76)
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคพิเศษ) (อ่าน : 33)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษารดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน : 76)
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน : 141)
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน : 111)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษารดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน : 128)
ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 134)
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 265)
  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคพิเศษ) (อ่าน : 101)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคพิเศษ) (อ่าน : 66)
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคปกติ)(Update 20/11/2560) (อ่าน : 138)
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)(Update 22/11/2560) (อ่าน : 146)
ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน : 92)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคปกติ) (อ่าน : 134)
ตารางสอบกลางภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคปกติ) (อ่าน : 123)
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (update 20/7/2560) (อ่าน : 192)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ครั้งที่ 2 (อ่าน : 1,066)
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 (อ่าน : 1,055)
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน : 1,058)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน : 1,060)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน : 1,051)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (อ่าน : 1,045)
ขอเชิญร่วมงาน“เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ“ (อ่าน : 1,050)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show ปี 2560 (อ่าน : 1,053)
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน : 894)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,436)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 954)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,422)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 825)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 880)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (Update) (อ่าน : 749)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (อ่าน : 670)
  คำสั่ง / ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน : 64)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน : 57)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน : 62)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียน-2-59 (อ่าน : 164)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม พ.ศ.2559 (อ่าน : 162)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. 2559 (อ่าน : 148)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา-2559 (อ่าน : 447)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (อ่าน : 320)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (อ่าน : 85)
การขยายระยะเวลาเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 (อ่าน : 89)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (อ่าน : 93)
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (อ่าน : 85)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์“ (อ่าน : 84)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (อ่าน : 94)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (อ่าน : 79)
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน : 78)
  รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน : 453)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (อ่าน : 441)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 436)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 419)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน : 477)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  (อ่าน : 440)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  (อ่าน : 454)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  (อ่าน : 417)
  บทความ/งานวิจัย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ (อ่าน : 82)
ขอเชิญบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อ่าน : 82)
ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน (อ่าน : 100)
ขอเชิญส่งบทความงานวิจัย / บทความทางวิชาการ (อ่าน : 85)
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอบทความวิจัยสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน : 96)
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 (อ่าน : 86)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน : 78)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน : 79)
  เอกสารงานประกันฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุงหลังการประเมิน (อ่าน : 259)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 262)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (อ่าน : 791)
องค์ประกอบที่ 2. การผลิตบัณฑิต (อ่าน : 1,487)
องค์ประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (อ่าน : 1,238)
องค์ประกอบที่ 4. การวิจัย (อ่าน : 1,268)
องค์ประกอบที่ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม (อ่าน : 1,587)
องค์ประกอบที่ 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ่าน : 1,333)
  KSU RSS

โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4
โครงการฝึกอบรมเรื่องการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หัวข้อ พิธีกรรมหมอสูตร
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
  
Previous Previous