หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  262
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,805
  เยี่ยมชมปีนี้ :  17,312
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  535,529
  IP :  54.224.148.23
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าคารวะแสดงความยินดีกับพ่อเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ (เข้าชม : 660) 
 โครงการพัฒนาจิตสาธารณะนักศึกษารัฐศาสตร์สู่การเป็นนักปกครองที่ดี (เข้าชม : 514) 
 โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน (เข้าชม : 292) 
 โครงการส่งเสริมทักษะการมีส่วนร่วมและความกล้าแสดงออกของนักศึกษา (เข้าชม : 498) 
 โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ สิงห์น้ำดำ สามัคคี  (เข้าชม : 424) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 485) 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (เข้าชม : 375) 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จัดงานอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัฒน์“ (ASEANIZATION) 3 กันยายน 2558 (เข้าชม : 398) 
 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557  (เข้าชม : 635) 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ (เข้าชม : 567) 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ (เข้าชม : 707) 
 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 “ภาครัฐไทยในกระแสอาเซียน“ (เข้าชม : 780) 
 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และคณบดีได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในบริบทของประชาคมอาเซียน“ (เข้าชม : 647) 
 นายอำเภอนามน พร้อมกับปลัดอำเภอ แนะแนวในการสอบเป็นปลัดอำเภอแก่นักศึกษา (เข้าชม : 881) 
 การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กับตำรวจภูธรภาค4 (เข้าชม : 526) 
 ประมวลภาพ นอร์แมน อาร์ฟลอนส์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง สถานทูตสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยาชภัฏกาฬสินธุ์  (เข้าชม : 574) 
 ภาพกิจกรรม วันรพี 7 สิงหา 2557 รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (เข้าชม : 631) 
 ภาพกิจกรรมโครงการ สิงห์สัมพันธุ์ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านนางาม อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ (เข้าชม : 556) 
 ภาพกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนางาม อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ (เข้าชม : 469) 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เข้าชม : 913) 
มีข้อมูลทั้งหมด  129  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous