หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  99
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,001
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,001
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  521,219
  IP :  54.226.179.247
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ภาพกิจกรรม การวิพากษ์ SAR ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา (เข้าชม : 540) 
  เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สำนักพิมพ์วิญญูชน ได้มอบหนังสือให้กับห้องสมุดกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มูลค่ามากกว่า 130,000 บาท (เข้าชม : 1,017) 
 ประมวลภาพวิพากษ์ SAR คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 551) 
 ประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556 (เข้าชม : 699) 
 ประมวลภาพ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ 1/2557 (เข้าชม : 548) 
 ประมวลภาพ การประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จาก เนติบัณฑิตยสภา (เข้าชม : 509) 
 ภาพกิจวันสงกรานต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร ประจำปี 2557 (เข้าชม : 559) 
 พิธีเจริญพุทธมนต์ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 644) 
 ภาพกิจกรรม พิธีขอขมาแม่ธรณี เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ วันที่ 5 เดือน 5 พ.ศ 2557 (เข้าชม : 643) 
 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการศีล5กับกฏหมายและศีล5กับรัฐศาสตร์ (เข้าชม : 749) 
 ประมวลภาพ งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (เข้าชม : 1,003) 
 ประมวลภาพ งานสิงห์อีสานครั้ง 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (เข้าชม : 757) 
 ประมวลภาพ ทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 754) 
 สวัสดี ปี 2557 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 743) 
 ประมวลภาพกิจกรรมวัน “พ่อ“  (เข้าชม : 725) 
 ประมวลภาพงานกีฬาสีตะแบกเกมส์ครั้งที่ 11 (เข้าชม : 707) 
 ประมวลภาพคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔  (เข้าชม : 583) 
 ประมวลภาพการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เข้าชม : 576) 
 ประมวลภาพงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (เข้าชม : 760) 
 ภาพกิจกรรมตอนรับคณะกรรมการวิชาการ (เข้าชม : 566) 
มีข้อมูลทั้งหมด  128  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous