หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  110
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,302
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,462
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,228
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประมวลภาพงานกีฬาสีตะแบกเกมส์ครั้งที่ 11 (เข้าชม : 1,126) 
 ประมวลภาพคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔  (เข้าชม : 988) 
 ประมวลภาพการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เข้าชม : 985) 
 ประมวลภาพงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (เข้าชม : 1,187) 
 ภาพกิจกรรมตอนรับคณะกรรมการวิชาการ (เข้าชม : 934) 
 ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เข้าชม : 1,123) 
 ภาพกิจกรรม โครงการวันรพี (เข้าชม : 1,010) 
 ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสาขาวิชารัฐศาสตร์  (เข้าชม : 1,062) 
 ประมวลภาพ โครงการ“การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน“  (เข้าชม : 1,012) 
 ประมวลภาพ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ (เข้าชม : 1,192) 
 ประมวลภาพ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2555 (เข้าชม : 1,028) 
 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพรัฐศาสตร์ (เข้าชม : 990) 
 ภาพกิจกรรม โครงการปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษี ฯ (เข้าชม : 911) 
 ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันการปัญหาทางวิชาการด้านรัฐ (เข้าชม : 1,004) 
 ประมวลภาพ พิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชน (เข้าชม : 1,068) 
 งานเลี้ยงปู่ตาหมื่นตื้อ (เข้าชม : 975) 
 ภาพกิจกรรมอบรมประกันคุณภาพสถานศึกษา 2556 (เข้าชม : 1,317) 
 ภาพกิจกรรมรับน้องใหม่ 56“ (เข้าชม : 1,177) 
 ประมวลภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 (เข้าชม : 1,199) 
 ประมวลภาพกิจกรรม วันสงกรานต์ 2556 (เข้าชม : 1,069) 
มีข้อมูลทั้งหมด  133  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous