หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  90
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,282
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,442
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,208
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร  (เข้าชม : 1,149) 
 ประมวลภาพ พิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เข้าชม : 1,061) 
 ประมวลภาพบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 901) 
 ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน (เข้าชม : 1,121) 
 ประมวลภาพกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาตร์ 2555 (เข้าชม : 1,162) 
 ประมวลภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 2555 (เข้าชม : 1,052) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556  (เข้าชม : 997) 
  ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี (เข้าชม : 1,079) 
 ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี (เข้าชม : 960) 
 ภาพกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (เข้าชม : 984) 
 ประมวลภาพกิจกรรม วันราชัฏ 14 ก.พ 2556 (เข้าชม : 1,171) 
 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ (พระภิกษุ) (เข้าชม : 1,012) 
 ภาพกิจกรรม สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เข้าชม : 1,305) 
 ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรและวันปีใหม่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 1,044) 
 ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  (เข้าชม : 1,378) 
 คณบดี อาจารย์ และบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 991) 
 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้้จัดทำซีดีชุด “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่“ (เข้าชม : 1,373) 
 ภาพการประชุมเตรียมงาน สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เข้าชม : 1,985) 
 ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 2555 (เข้าชม : 1,352) 
 ประมวลภาพกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี 2555 (เข้าชม : 1,113) 
มีข้อมูลทั้งหมด  133  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous