หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  102
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,004
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,004
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  521,222
  IP :  54.226.179.247
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษ “ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น“ (เข้าชม : 1,014) 
 โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 1,061) 
 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าชม : 1,034) 
 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศ.ปช. (เข้าชม : 1,199) 
 ภาพกิจกรรม โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 1,002) 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เจรจาทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าชม : 1,694) 
 ภาพกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 701) 
 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าชม : 1,032) 
 รศ.ดร.พรชัย สุนทรพันธุ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิชากฎหมาย แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 1,427) 
 ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภาพ การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 831) 
 ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณหนองน้ำ นาลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 861) 
 ภาพบรรยากาศ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดโพธิ์ชัยเหล่าสวนขิง ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (เข้าชม : 792) 
 โครงการประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เข้าชม : 921) 
 ภาพกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชนบท จัดโครงการ “สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ “ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 714) 
 ภาพกิจกรรมนักศึกษา “ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,146) 
 ภาพกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (เข้าชม : 1,062) 
 ภาพกิจกรรมนักศึกษา “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยการกระโดดสูง“ ประกอบการศึกษาวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ. โดยอาจารย์สิรินดา กมลเขต ภาค กศ.ปช. ชั้นปีที่4 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทรายตอนบ (เข้าชม : 837) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี หาดชะอำ หัวหิน เพลินวาน หลวงพ่อโต วัดห้วยมงคล จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ (เข้าชม : 859) 
 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,590) 
 ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูและรับน้อง ภาค กศ.ปช. ปี54 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 10 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารโรงอาหารและชั้นล่างอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 966) 
มีข้อมูลทั้งหมด  128  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous