หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  95
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,287
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,447
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,213
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ภาพกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (เข้าชม : 1,449) 
 ภาพกิจกรรมนักศึกษา “โครงการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยการกระโดดสูง“ ประกอบการศึกษาวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รปศ. โดยอาจารย์สิรินดา กมลเขต ภาค กศ.ปช. ชั้นปีที่4 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยทรายตอนบ (เข้าชม : 1,231) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี หาดชะอำ หัวหิน เพลินวาน หลวงพ่อโต วัดห้วยมงคล จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ (เข้าชม : 1,274) 
 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๔ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,986) 
 ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูและรับน้อง ภาค กศ.ปช. ปี54 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 10 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารโรงอาหารและชั้นล่างอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,372) 
 ภาพกิจกรรมรับน้องใหม่ ภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,357) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (เข้าชม : 1,184) 
 โครงการ รปศ.สัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (เข้าชม : 1,609) 
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เชิญชวนชาวไทยไปเลือกตั้ง (เข้าชม : 1,455) 
 โครงการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ๕๔ (เข้าชม : 1,403) 
 โครงการค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 (เข้าชม : 2,172) 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 (เข้าชม : 1,355) 
 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2554 (เข้าชม : 1,364) 
มีข้อมูลทั้งหมด  133  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/7

1 2 3 4 5 6 7
  
Previous Previous