หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  228
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,293
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,936
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,567
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร์
Bachelor of Laws Program

 
หน่วยงานรับผิดชอบ
          สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 
ปรัชญา
          ในการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  มีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความชำนาญและความเป็นเลิศทางกฎหมายอย่างแท้จริง  เข้าใจถึงเหตุผลและเจตนารมณ์ของกฎหมาย  การตีความตัวบทกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นหลักการสูงสุดของการศึกษาวิชากฎหมาย
 
วัตถุประสงค์
          ๑. ผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นผู้นำทางสังคม
ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
          ๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายและให้บริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น 
          ๓. เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการพึ่งพาและรักษาเกียรติภูมิขององค์กร


 ดาวน์โหลด หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไฟล์ pdf


  อัพเดทล่าสุด : 1 มิถุนายน 2554


  
Previous Previous