หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  171
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,236
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,879
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,510
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration Program in Public Administration
รป.บ. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
B.P.A. (Public Administration)

หน่วยงานรับผิดชอบ
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ปรัชญาของหลักสูตร
          มุ่งสร้างนักบริหารจัดการภาครัฐเชิงบูรณาการ ที่มีความรู้ความสามารถ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบสาธารณะ
มีทักษะการปฏิบัติงานตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และสภาวการณ์ปัจจุบัน สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหาร
การเมืองการปกครองและกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีศักยภาพ

วิสัยทัศน์
          ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางการบริหารจัดการภาครัฐ การเมืองการปกครองและกฎหมาย ตลอดจนเป็นแหล่งบริการทาง
วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์แก่สังคมและท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ และมุ่งการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ดังนี้
          1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อไปปฏิบัติงานด้าน การบริหารจัดการ และการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ สนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
          2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ แสวงหาและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมได้เท่าทันสภาวการณ์อย่างมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล
          3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการตามหลักการ การบริหารจัดการที่ดี และดารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
          4. เพื่อเป็นศูนย์บริการและเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารองค์การ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารแผนงานโครงการแก่หน่วย


 ดาวน์โหลด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไฟล์ pdf

  อัพเดทล่าสุด : 1 มิถุนายน 2554

  
Previous Previous