หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  233
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,298
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,941
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,572
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รป.ม. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
Master of Public Administration (Public Administration)
M.P.A. (Public Administration)

หน่วยงานรับผิดชอบ
           สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 
ปรัชญา
          ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นผู้มีความรู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะนาความรู้และประสบการณ์ ออกไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ พร้อมกับรู้จักแก้ปัญหาอย่างถูกต้องด้วยเหตุและผล ทั้งของตนเองและเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์
          GREEN M.P.A. สู่ความเป็นผู้นาอันเป็นที่รักของมวลชน

วัตถุประสงค์
          1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้ความชานาญ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นนักบริหารอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือในหน่วยงานภาคเอกชนที่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีความรู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ ก้าวไกล
          2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าและนาไปใช้กับการจัดการ การปกครอง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
          3. เพื่อสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่มีความพร้อม ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศชาติ


 ดาวน์โหลด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไฟล์ pdf

  อัพเดทล่าสุด : 1 มิถุนายน 2554

  
Previous Previous