หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  198
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,263
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,906
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,537
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง
Bachelor of  Political Science Program in Government

1.  ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1  ปรัชญา
          ในการจัดทำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม      มีความรับผิดชอบ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ
 
          1.2  ความสำคัญ         
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินการ          จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่ผู้ที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่จบวุฒิการศึกษาอื่น         ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดทั้งให้โอกาสแก่ผู้บริหารทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน สามารถเข้ามาศึกษาได้โดยเน้นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในระดับการศึกษาต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถ ประกอบไปด้วยความเป็นผู้มีความรู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง มีคุณธรรมและมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ ออกไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  พร้อมกับรู้จักแก้ปัญหาอย่างถูกต้องด้วยเหตุและผล ทั้งของตนเองและเพื่อสังคม
                 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ในการอบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี            และบุคคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ เช่น บุคลากรองค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน  ตำรวจ ทหาร อาจารย์และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีเป็นจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเมืองการปกครองในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินโดจีน และอาเซียน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปัญหา เทคนิค และวิธีการเชิงปริมาณในการตัดสินใจ การทำงานแบบบูรณาการ เพื่อนำไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมต่อไป
           คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ ทั้งหลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ ผู้สอน และนักศึกษา โดยจะให้มีการประเมินตรวจสอบทุกระยะ
 
1.3  วัตถุประสงค์
1.3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นนักบริหารอาชีพในหน่วยงานภาครัฐหรือในหน่วยงานภาคเอกชนที่ประกอบด้วยความเป็นผู้มีความรู้จริง รู้ลึก     รู้กว้าง มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
1.3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าและนำไปใช้กับการจัดการ การปกครอง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
1.3.3  เพื่อสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศชาติ

ดาวน์โหลด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ไฟล์ pdf

  อัพเดทล่าสุด : 23 กันยายน 2556


 


  
Previous Previous