หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  219
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,284
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,927
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,558
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  09-07-2557
1.1-1-1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2555-2559
1.1-1-2  แผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2554-2558
1.1-1-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
1.1-1-4  หนังสือคำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
1.1-1-5  หนังสือคำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
1.1-1-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 23 มีนาคม 2555

1.1-2-1  บันทึกข้อความ ที่ สนค.ว. 165/2555 เรื่อง มอบแผนยุทธศาสตร์คณะ
1.1-2-2  รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้ที่ 7/2555  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

1.1-3-1  แผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558
1.1-3-2  แผนปฏิบัติราชการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.1-3-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556

1.1-4-1  แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558
1.1-4-2  แผนปฏิบัติราชการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.1-4-3  รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้ที่ 7/2555  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

1.1-5-1  แผนปฏิบัติราชการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.1-5-2  บันทึกข้อความ ที่ รนศ.328/2556 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
1.1-5-3  บันทึกข้อความ ที่ รนศ.086/2556 เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.1-5-4  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1.1-6-1  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 113/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 (
1.1-6-2  หนังสือบันทึกข้อความ ที่ สนค.ว.094/2556 เรื่อง เร่งรัดและติดตาม ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556
1.1-6-3  บันทึกข้อความ ที่ สนค.ว.203/2556 เรื่อง เร่งรัดและติดตาม ตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2
1.1-6-4  รายงานการประชุม คณะผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556  วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
1.1-6-5  รายงานผการประชุม คณะผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 5 สิงหาคม 2556

1.1-7-1  บันทึกข้อความ ที่ สนค.065/2557  เรื่อง รายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.1-7-2  รายงานประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

1.1-8-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 20 ธันวาคม 2556
1.1-8-2  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

  
Previous Previous