หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  237
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,302
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,945
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,576
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2. การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  09-07-2557
2.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร
2.1-2-1  คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
2.1-2-2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร
 
2.1-3-1  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) TQF
2-1-3-2  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555) TQF
2-1-3-3  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)TQF
2.1-3-4   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) TQF
2.1-3-5   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)
2.1-3-6   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ   ครั้งที่ 1/2556 วันที่  11  มีนาคม  2556
2.1-3-7   หนังสือ ที่ ศธ.0568/0257  ลงวันที่  10 มี.ค. 57  ยืนยันการเข้าการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2.1-3-8   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 0300/2557   ลงวันที่  4  เมษายน  2557 เรื่อง  แต่งตั้งให้ผู้บริหารและบุคลากรไปราชการที่เนติบัณฑิตสภา
2.1-3-9   หนังสือที่ 1603/2557  ลงวันที่  25  เมษายน  2557   เรื่องการตรวจการเรียนการสอน
 
2.1-4-1  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ที่ 130/2556  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ปีการศึกษา  2556
2.1-4-2  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ที่  011/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2.1-4-3  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ที่  003/2557 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2.1-4-4  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ 070/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
 
2.1-4-5  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   ที่ 135/2555   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2.1-4-6  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ที่ 807/2552    เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2.1-4-7  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานในหลักสูตร  (รายละเอียดในเล่มลักสูตร มคอ.2)
2.1-4-8  รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (มคอ.7)
2.1-4-9  รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (มคอ.7)
2.1-4-10  รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (มคอ.7)
2.1-4-11   รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (มคอ.7)
 
2.1-5-1    คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   ที่  130/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประจำปีการศึกษา  2556
2.1-5-2    คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ที่ 011/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2.1-5-3    คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์   ที่ 003/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2.1-5-4    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ 070/2552  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร    มหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.1-5-5    คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   ที่  135/2555   เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2.1-5-6    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ที่  807/2552   เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  
2.2-1-1   รายชื่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
2.3-1-1   รายชื่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
2.4-1-1  แผนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน หน้า9-10
2.4-1-2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
2.4-1-3  หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
2.4-1-4  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2.4-1-5  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผล
 
2.4-2-1   ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่อง   แนวปฏิบัติในการติดตาม  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.4-2-2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 3/2555  วันที่ 2  พฤศจิกายน  2555เห็นชอบแผนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2.4-2-3   ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
2.4-2-4   เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่
2.4-2-5   คำสั่งไปราชการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานและประชุมวิชาการ
2.4-2-6   โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ  เทคนิคการสอน และการวัดผล
 
2.4-3-1   รูปถ่ายบรรยากาศในห้องทำงานและสภาพแวดล้อมบริเวณที่ทำงาน  ฟิตเนตและการตรวจสุขภาพประจำปี
2.4-3-2    โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 และเอกสารรายงานผลการตรวจสุภาพรายบุคคล
2.4-3-3    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  พ.ศ.2554
2.4-3-4    หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรและการเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2552
2.4-3-5     เกียรติบัตรอาจารย์   ดร.จินดารัตน์   สมคะเณย์   อ.อัครเจตน์   ชัยภูมิ   นายกฤษณพงษ์ คารมหวาน นายอำพล บุญพินิจ
2.4-3-6    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ที่ 1105/2556เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
2.4-3-7    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ที่ 0809/2556และคำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 190/2556   เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้การแนะนำและกำกับการ  ดูแลปฏิบัติงาน (พี่เลี้ยง)
2.4-3-8     รายงานผลการแสดงความคิดเห็นการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2556
  
2.4-4-1    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่อง  แนวปฏิบัติในการติดตาม  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.4-4-2     คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์    ที่ 116/2556 ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามคณาจารย์และบุคลากร  
 สายสนับสนุน

2.4-4-3    Flow Chart ระบบการติดตาม  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.4-4-4    แบบสำรวจติดตามการนาความรู้จากการอบรม สัมมนามาใช้ประโยชน์หลังการอบรมและพัฒนา3 – 9 เดือน
 
 2.4-5-1  รายงานการประชุมบุคลากรประจำคณะครั้งที่ 3/2556  วันที่ 4  พฤศจิกายน 2557
2.4-5-2   ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เรื่องจรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประกาศทาง website
2.4-5-3   คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ที่ 004/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาและวินิจฉัยการกระทำความผิดจรรยาบรรณ
  
2.4-6-1    สรุปผลการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
  
2.4-7-1    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2557   วันที่ 1 พฤษภาคม  2557
2.4-7-2     สรุปความคิดเห็นการปฏิบัติงานบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
2.6-1-1    ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เรื่องการจัดการเรียนการสอน พ.ศ.2554  (ฉบับที่ 1)แผนภูมิขั้นตอนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.6-1-2    แผนภูมิขั้นตอนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.6-1-3    แบบ มคอ.3   แบบ มคอ.5
2.6-1-4     รูปถ่ายการศึกษาดูงานและการบรรยายนอกสถานที่
2.6-1-5     หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน
2.6-1-6     หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
 
2.6-2-1     แบบ มคอ.3
2.6-2-2     แบบ มคอ.4
2.6-2-3     คู่มือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.6-2-4     คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.6-2-5     รายงานผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
2.6-3-1   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หน้า 14
2.6-3-2   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  หน้า 12  หน้า 14  หน้า 18
2.6-3-3   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหน้า 14
2.6-3-4    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หน้า 13
  
2.6-4-1   หนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
2.6-4-2   หนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2.6-4-3   หนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2.6-4-4   หนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2.6-4-5   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
2.6-4-6    รูปถ่ายอาจารย์พิเศษบรรยาย
 
2.6-5-1  ปัญหาการเรียนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระดับปริญญาตรี”
2.6-5-2   งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “พฤติกรรมการไม่ตรงต่อเวลาในการส่งงานที่มอบหมาย”
 
2.6-6-1    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่ 1/2556 ภาคเรียนที่  2/2556
 
 2.6-7-1   รายงานผลการดำเนินรายวิชา  (มคอ.5)
2.6-7-2    รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  (มคอ.6)
2.6-7-3    รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
 
2.7-1-1    แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  
2.7-2-1    รายงานผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.7-2-2    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.7-2-3    รายละเอียดของหลักสูตรรัฐประศาสน- ศาสตรบัณฑิต (มคอ.2)
  
2.7-3-1  แผนปฏิบัติราชการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หน้า 14
2.7-3-2   รายชื่ออาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.7-3-3    คำสั่งไปราชการ
2.7-3-4    ภาพถ่ายห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 
2.7-4-1    ขั้นตอนการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการทางวิชาการ
2.7-4-2    ผลงานPrint Screen ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2.7-4-3    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ   ครั้งที่  1 
2.7-4-4    รายผลการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  1
2.7-4-5    คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ที่ 1144/2556เรื่องให้บุคลากรไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  แห่งชาติ  ครั้งที่ 14  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.7-4-6   โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  
2.7-5-1   รายงานผลโครงการศีล 5  กับกฎหมาย
2.7-5-2   รายงานผลโครงการศีล 5 กับรัฐศาสตร์
2.7-5-3    รายงานผลโครงการไหว้ปู่ตา
2.7-5-4    รายงานผลโครงการไหว้ครู
2.7-5-5    รายงานผลโครงการเข้าพรรษา
  
2.8-1-1   ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เรื่องคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์   ประจำปีการศึกษา  2556
 
2.8-2-1    รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  1  เมษายน  2556
2.8-2-2    รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.8-2-3    ช่องทางการเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (ภาพ Print Screen)
2.8-2-4     รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
  
2.8-3-1   รายงานผลโครงการศีล 5 กับกฎหมาย
2.8-3-2    รายงานผลโครงการศีล 5 กับรัฐศาสตร์
2.8-3-3    รายงานผลโครงการไหว้ปู่ตา
2.8-3-4    รายงานผลโครงการไหว้ครู
2.8-3-5    รายงานผลโครงการเข้าพรรษา
 
2.8-4-1   ตารางสรุปผลการประเมินโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
 
2.8-5-1   เกียรติบัตรนักศึกษาสาขานิติศาสตร์
  
สมศ.1    รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา  2556
สมศ.3    เอกสารสรุปข้อมูลนักศึกษาปริญญาโท
สมศ.14   รายชื่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 
 

  
Previous Previous