หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  167
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,232
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,875
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,506
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  09-07-2557

3.1-1-1คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 

 3.1-1-2คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ (งานบริหารการศึกษาพัฒนานักศึกษา)

 3.1-1-3เอกสารประกอบคำร้องและขั้นตอนการดำเนินการ

3.1-1-4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 3.1-1-5ระบบฐานข้อมูลการจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 3.1-1-6 โครงการปฐมนิเทศและรับน้องคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 3.1-1-7 ตาราง Home room
 3.1-1-8 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ (แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุน  กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2556)
 3.1-1-9 ภาพถ่ายการติดต่อให้คำปรึกษาของนักศึกษา
 3.1-1-10 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 2556
 3.1-1-11 แฟ้มประวัตินักศึกษารัฐศาสตร์
3.1-2-1http://www.psl.ksu.ac.th
 3.1-2-2บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ
3.1-3-1 คู่มือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 3.1-3-2คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 3.1-3-3เอกสารข้อมูลแหล่งฝึก/สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 3.1-3-4คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ
 3.1-3-5 โครงการเสริมสร้างนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์
 3.1-3-6 โครงการเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
 3.1-3-7 โครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 3.1-3-8 เอกสารประกอบการชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.1-4-1
1.www.psl.ksu.ac.th/
2.บอร์ดประชาสัมพันธ์
 3.1-4-2 วารสารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
3.1-5-1 
1.โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์เชิดชูคนดี ครั้งที่ 2
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.1-6-1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลคุณภาพการให้บริการ
 3.1-6-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ประจำปีการศึกษา2556
3.1-7-1บันทึกข้อความสาขา  รัฐประศาสนศาสตร์
 3.1-7-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ประจำปีการศึกษา 2556
 3.1-7-3 รายงานการประชุมสาขารัฐศาสตร์
3.2-1-1แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 3.2-1-2 แผนปฏิบัติราชการด้านกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 3.2-1-3 ปฏิทินกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
3.2-2-1 เอกสารประกอบการอบรม
 3.2-2-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สิงห์อีสาน)
 3.2-2-3 บันทึกความ เรื่องขออนุมัติพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา และรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและใบลงชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา
3.2-3-1 โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่4 
 3.2-3-2 โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 3.2-3-3  โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 3.2-3-4  โครงการศีล 5 กับรัฐศาสตร์
 3.2-3-5  โครงการไหว้ปู่ตา
   3.2-3-6  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 1(ระดับบัณฑิตศึกษา)
 3.2-3-7  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษานำสู่การเป็นนักบริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลงเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3.2-4-1 บันทึกความร่วมมือ (MOU)  
 3.2-4-2 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษาภายในระหว่างคณะ
3.2-5-1 รายงานการประเมินแผนปฏิบัติราชการด้านกิจการนักศึกษา
 3.2-5-2รายงานการประชุมปรับปรุงแผนกิจการนักศึกษา
3.2-6-1บันทึกข้อความสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง รายงานผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3.2-6-2 บันทึกข้อความสาขาวิชานิติศาสตร์ เรื่อง รายงานผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 3.2-6-3 รายงานการประชุมปรับปรุงแผนกิจการนักศึกษา

  
Previous Previous