หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  194
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,259
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,902
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,533
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 4. การวิจัย
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  09-07-2557
4.1-1-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2556
4.1-1-ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัย พ.ศ. 2555
4.1-1-คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ 1106/2556เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4.1-1-4 คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 192/2556) เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1-2-1 มคอ.3 รายวิชานโยบายสาธารณะ
4.1-2-2 รายงานการวิจัยประกอบรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
4.1-2-3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องการบริหารการเมืองการปกครองเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในอนาคต"
4.1-2-4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.1-3-1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.1-3-2 คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 213/2556 เรื่อง ให้บุคลากรไปราชการและออกนอกเขตจังหวัด
4.1-3-3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) สัญญาเลขที่ RCG5640042
4.1-3-4 รายงานการประชุม คราวประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน2556
4.1-3-5 ภาพบรรยากาศห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและภาพการยกย่องนักวิจัยผ่านเวปไซต์คณะ

4.1-4-1 ข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ขอรับทุนวิจัย
4.1-4-2 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556
4.1-4-3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

4.1-5-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4.1-5-2 ภาพถ่ายห้องสมุดกฎหมาย เพื่อใช้ในการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4.1-5-3 ตัวอย่าง Web pageของเว็บไซต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลการวิจัย
4.1-5-4 ตัวอย่าง Web pageของเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
4.1-5-5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1เรื่องการบริหารการเมืองการปกครองเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในอนาคต"กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในอนาคต"

4.1-6-1 รายงานสรุปผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

4.1-7-1 รายงานการประชุมสรุปแผนการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2556

4.1-8-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2556
4.1-8-2 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัย พ.ศ. 2555
4.1-8-3 MOUบันทึกความร่วมมือกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
4.1-8-4 รายงานการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาลภายใต้อิทธิพลของนโยบายแห่งรัฐในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
4.1-8-5 MOUบันทึกความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
4.1-8-6 รายงานการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4.2-1-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2556
4-2-1-2 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 1ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัย พ.ศ. 2555
4.2-1-3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1เรื่องการบริหารการเมืองการปกครองเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในอนาคต"
4.2-1-4 วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

4.2-2-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2556
4.2-2-2 คำสั่งคณะกรรมการพิจารณารวบรวม คัดสรรผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4.2-2-3 การสังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวน 1 เรื่อง คือการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

4.2-3-1 ตัวอย่าง Web pageของเว็บไซต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลการวิจัย
4.2-3-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4.2-3-3 บันทึกข้อความขอส่งเอกสารสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับเทศบาลสมเด็จ  

4.2-4-1 หนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปประโยชน์

4.2-5-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2556 

4.3-1-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
4.3-1-2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
4.3-1-3 สัญญาจ้างเหมาโครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ตามสัญญาเลขที่พป.047/2557และหนังสือรับรองความรับผิดชอบตามสัดส่วนการทำวิจัย
4.3-1-4 สัญญาจ้างเหมาโครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตามสัญญาเลขที่ พป.060/2557
4.3-1-5 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร หนังสือเลขที่ สส 0017.3/15868

4.5-1-1 ผศ.ดร กตัญญู  แก้วหานาม บทความเรื่อง  การบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาล  ภายใต้อิทธิพลของนโยบายแห่งรัฐในช่วงปี พ.ศ. 2550 –2555: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
นำเสนอและตีพิมพ์ งานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 14มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.5-1-2 อาจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม   บทความเรื่อง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  นำเสนอและตีพิมพ์ งานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ  ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.5-1-3 รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชา มารี เคน บทความเรื่อง การนโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา การใช้ธรรมภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Vol.7 No.3 กันยายน – ธันวาคม 2556
4.5-1-4 นพพล อัคฮาด. 2556. "ความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายที่มีต่อปัญหาในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
4.5-1-5 นพพล อัคฮาด. 2556. "การศึกษาการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู" ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2556  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.5-1-6 นพพล อัคฮาด. 2556. "ความสำคัญและการจัดกลุ่มปัญหาที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแม่สอด" ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2556  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.5-1-7 นพพล อัคฮาด. 2556. "ปัญหาและกระบวนการเพื่อการจัดตั้ง "นครแม่สอด" เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งใหม่ของประเทศไทย" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4.6-1-1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง  การบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาล ภายใต้อิทธิพลของนโยบายแห่งรัฐในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
4.6-1-2 หนังสือแสดงรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากการดำเนินโครงการงานวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาล ภายใต้อิทธิพลของนโยบายแห่งรัฐในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555:
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

4.6-1-3 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
4.6-1-4 หนังสือแสดงรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากการดำเนินโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
4.6-1-5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านสิทธิผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ชุมชนบ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
4.6-1-6 หนังสือแสดงรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากการดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาความรู้ด้านสิทธิผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ชุมชนบ้านสี่แยกสมเด็จ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

4.7-1-1 ตำราที่ใช้ขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ วิชา  การบริหารการพัฒนา โดย รศ.ดร. ปาริชา มารี เคน
4.7-1-2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ 1113/2556 เรื่อง การแต่งตั้งและการให้เงินเดือนตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
4.7-1-3 ตำราที่ใช้ขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชา นโยบายสาธารณะ โดย ผศ.ดร.กตัญญู  แก้วหานาม
4.7-1-4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ 0517/2556 เรื่อง การแต่งตั้งและการให้เงินเดือนตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551


  
Previous Previous