หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  143
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,956
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,116
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,882
  IP :  3.233.215.231
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  09-07-2557
7.1-1-4  หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ
7.1-1-5  รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ
7.1-1-6  เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

7.1-2-4  บันทึกข้อความ ที่ สนค.ว 165/2555 เรื่อง มอบแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
7.1-2-5  รายงานการประชุมบุคลากร

7.1-6-5  ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี พ.ศ. 2554

7.1.7-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

7.2-1-1  แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
7.2-1-2  รายงานการประชุม (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
7.2-1-3  รายงานการประชุม (KM) ด้านการวิจัย

7.2-2-1  รายงานการประชุม (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
7.2-2-2  รายงานการประชุม (KM) ด้านการวิจัย
7.2-2-3  โครงการและรายงานผลโครงการจัดการความรู้ (KM)

7.2-3-1  รายงานการประชุม (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต
7.2-5-1  ข้อมูลใน website :http://www.psl.ksu.ac.th

 

  
Previous Previous