หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  103
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,916
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,076
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,842
  IP :  3.233.215.231
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  09-07-2557
8.1-1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2554-2558 ที่ 0017/2554ลงวันที่ 11 ก.ค. 2554 
8.1-1-2  แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554 - 2558
8.1-1-3  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2554-2558 (ฉบับปรับปรุง)
8.1-1-4  แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย บันทึกข้อความ กง.บช/ว 196/2556 ลงวันที่ 5 ส.ค.56
8.1-1-5  แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
8.1-1-6  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
8.1-1-7  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 239/2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
 
8.1-2-1     จำนวนนักศึกษา ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา
8.1-2-2  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 110/56 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการ
8.1-2-3     ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555
8.1-2-4     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
8.1-2-5     คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
8.1-2-6  แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556 และ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 
8.1-3-1   แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2556 และ 2557 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
8.1-3-2     บันทึกข้อความ สนค.ว422/56 ลงวันที่ 7 พ.ย. 56 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
8.1-3-3  บันทึกข้อความ รนศ.328/2556 ลงวันที่ 1 ต.ค.56 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
8.1-3-4     บันทึกข้อความ รนศ.328/2556 ลงวันที่ 1 ต.ค.56 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 56)
8.1-3-5  บันทึกข้อความ รนศ.222/2556 ลงวันที่ 8 ก.ค.56 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่2
 
8.1-4-1  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ12 เดือน) และ รายงานการเบิกจ่ายทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายเดือน)
8.1-4-2  รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 6 เดือน)
8.1-4-3  บันทึกข้อความ ที่ รนศ.007/2557 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
8.1-4-4  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
8.1-4-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
8.1-4-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
8.1-4-7  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
 
8.1-5-1  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ12 เดือน) และ รายงานการเบิกจ่ายทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายเดือน)
8.1-5-2  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 6เดือน)
8.1-5-3  สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556
8.1-5-4     ทะเบียนทรัพย์สินของคณะ
8.1-5-5     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
8.1-5-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
 
8.1-6-1  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ 0200/2556 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2556
8.1-6-2  บันทึกข้อความที่ ตสน.083/2556 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 เรื่องแจ้งการเข้าตรวจสอบและขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
8.1-6-3  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 103/2556 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
8.1-6-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 20 ธันวาคม 2556

8.1-6-5  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 059/2556 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556
 
8.1-7-1  บันทึกข้อความที่ สนค.ว 203/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556   เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
8.1-7-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
8.1-7-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
8.1-7-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556
8.1-7-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
 

  
Previous Previous