หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  109
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,922
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,082
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,848
  IP :  3.233.215.231
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 หมวด :  เอกสารงานประกันฯ   วันที่ :  09-07-2557
9.1-1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1-1-2นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.1-1-3 ปฎิทินดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1-1-4  คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ที่ 242/2556 เรื่องดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1-1-5  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับสาขา/คณะ
9.1-1-6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
9.1-2-1ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-2-2คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 9.1-2-3 คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ที่ 242/2556 เรื่องดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1-2-4บันทึกข้อความแจ้งและนำส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1-2-5 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 ธ.ค. 2556 และครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 มี.ค. 2557
9.1-3-1  ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ลักษณ์เรื่องการกำหนดอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
9.1-3-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
9.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
9.1-4-1คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ที่ 242/2556 เรื่องดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.1-4-2คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ที่ 207/2556 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และจัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้
9.1-4-3 เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12เดือน ประจำปีการศึกษา 2556  
9.1-4-4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Improvement Plan)ประจำปีการศึกษา2556
9.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
9.1-4-6 บันทึกข้อความเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
9.1-5-1 รายงานการติดตาม ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ 2 ปีคือ ปี 2555 และปี 2556
9.1-5-2แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ(Improvement Plan)ประจำปีการศึกษา2556
 9.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-5-4รายงานสรุปผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-5-5รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
9.1-6-1ฐานข้อมูลในเว็บไซต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์www.psl.ksu.ac.th ลิ้งค์ฐานข้อมูลตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา และข่าวสารกิจกรรมการเรียนการสอน
9.1-6-2ระบบฐานข้อมูลCHE QA ONLINE
9.1-6-3facebook คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และการส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
9.1-6-4ระบบสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองออนไลน์http://www.qa.psl.ksu.ac.th/mainguest.php?p=sar_info
9.1-7-1โครงการเสริมความรู้สู่ศิษย์เก่า ครั้งที่ 3
 
9.1-7-2 คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานประสานผู้มีส่วนได้เสียการประกัน
9.1-8-1 รายงานสรุปผลโครงการสิงห์อีสาน
9.1-8-2บันทึกเชิญจากกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ พน.015/2557
9.1-8-3ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการและรายชื่อนักศึกษา           
9.1-8-4ใบเกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่มอบให้ผู้เข้าร่วม
9.1-8-5บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระหว่างคณะทั้ง 7
9.1-9-1ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
9.1-9-2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพ
9.1-9-3  แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556
9.1-9-4  รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 ชี้แจงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
9.1-9-5  facebook คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
9.1-9-6แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและวิจัย
9.1-9-7  คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบรูณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ
9.15-1-1ผลการประเมินตนเอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

  
Previous Previous