หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  155
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,968
  เยี่ยมชมปีนี้ :  9,128
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,894
  IP :  3.233.215.231
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
 หมวด :  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา   วันที่ :  14-06-2554
โครงการค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่

ในวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารช่อตะแบก เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กลุ่ม งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จะดาเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม พัฒนาตนพัฒนาจิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยให้ เป็นนักศึกษาที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินโดยเน้นการฝึกสมาธิ พัฒนาสติ ตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนและเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอันจะนาไปสู่การ สร้างเสริมเรื่อง วินัย การประพฤติตามกรอบแห่งจรรยาบรรณและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม


  
Previous Previous