หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  232
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,078
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,249
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  606,725
  IP :  54.236.246.85
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ การปรับตัวของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  24-11-2558

โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ การปรับตัวของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศสาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินจัดโครงการสัมมานาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อเรื่องการปรับตัวของนักนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์อาริยา ป้องศิริ  อาจารย์ประจำวิชาสาขา          รัฐประศาสนศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558   ณ ห้องหาญสินธุ์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่2 ซึ่งมีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติทุกชั้นปี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
 
หลักการและเหตุผล
         ในการจัดสัมมนาเรื่องการปรับตัวของนักศึกษาเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีหัวข้อแยกย่อยเป็น 2หัวข้อใหญ่ๆ คือ การปรับตัวของสามเสาหลัก ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองการปกครองทั่วไปของประเทศทั้ง 10 ประเทศของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรม
            ดังนั้นการจัดการบรรยายในหัวข้อเรื่องการปรับตัวของนักนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ชั้นปีที่ 3 จึงจัดกิจกรรมมุงเน้นไปทางการให้ความรู้แก่นักศึกษาและการระดมความคิดในการแก้ไข้ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
             1.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
             2.  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ ความคิดเห็น ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
             3.  เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคนรอบข้างได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 ประวัติวิทยากร
            1.นายมีชัย  ศรีพอ  
             ประวัติการทำงาน อดีตผู้ใหญ่บ้าน 3 สมัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานวัฒนธรรมตำบลบัวขาว อำเภอกุจฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

            2.ดร.เอกวิทย์  อำนวย 
            การศึกษา
             1. ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
             2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
             3. ป.บัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ
             4.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
             5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
             6. ปรัญชาดุษฏีบัณฑิตจิตวิทยาการศึกษา
             7.  Cert. in EIS จากประเทศอังกฤษ
             ปัจจุบันดำรงแหน่งครูเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


  
Previous Previous