หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  270
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,116
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,287
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  606,763
  IP :  54.236.246.85
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ “นักศึกษากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  24-11-2558

        สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  หัวข้อ “นักศึกษากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ในรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี  อาจารย์อาริยา ป้องศิริ  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งโครงการดำเนินการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยมีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 1, 2 เป็นคณะผู้ดำเนินโครงการ และมีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ

หลักการและเหตุผล
         นักศึกษากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุก ๆ ด้าน                          ซึ่งหัวข้อการบรรยายนี้สอดคล้องกับรายวิชา 2553402 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งหัวข้อในการบรรยายดังกล่าว มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตน เช่น การทำโครงการต่าง ๆ การบริหารในชุมชน  จะต้องมีการวางแผนและการปรับเปลี่ยนทิศทาง  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานในส่วนต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
         สิ่งสำคัญของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่นักศึกษาสามารถทำงานกับประชาชนได้ถูกต้อง และสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับท้องถิ่น  และท้องถิ่นสามารถบริหารการจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสามัคคีในชุมชนของตนเอง
       ดังนั้น  ทางกลุ่มจึงเล็งเห็นความสำคัญของคำว่า “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” เป็นแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่นอีกประการหนึ่ง  ที่จะทำให้ชุมชนมีความสามัคคีรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
            1)   เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            2)   เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และนักศึกษาสามารถจัดโครงการสัมมนาได้ 

วิทยากรโดย
             นายจีระพันธ์  ไชยขันธ์   ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลกุดหว้า  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
             การศึกษา  ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
             ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรม และได้รับรางวัลทางด้านการบริหารงานชุมชนในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก
 


  
Previous Previous