หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  275
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,121
  เยี่ยมชมปีนี้ :  12,292
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  606,768
  IP :  54.236.246.85
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการ กล้านำ กล้าทำ เชื่อมสัมพันธ์ พี่น้อง รปศ.
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  25-11-2558
โครงการ กล้านำ กล้าทำ เชื่อมสัมพันธ์ พี่น้อง รปศ.
นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558
 
1. ชื่อโครงการ     กล้านำ กล้าทำ เชื่อมสัมพันธ์ พี่น้อง รปศ.
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ     นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาตร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3
 
3. หลักการและเหตุผล
                เนื่องด้วยวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นผู้นำ ผู้บริหาร ฯลฯ นักศึกษาที่ศึกษาในศาสตร์นี้ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ตามจุดประสงค์ของโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสสตร์ ชั้นปีที่ 2หมู่ 1ซึ่งภาพรวมของนักศึกษากลุ่มนี้มีจุดอ่อนในเรื่อง การเป็นผู้นำ การแสดงออก ในสาธารณะชน
                ดังนั้น นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาตร์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3 จึงได้มีความคิดริเริ่มในการจัดทำโครงการ กล้านำ กล้าทำ เชื่อมสัมพันธ์ พี่น้อง รปศ.ขึ้น  เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ มาประกอบใช้ในการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ
3.เพื่อให้นักศึกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
 
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                   เชิงปริมาณ 
                                 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  15   คน
                   เชิงคุณภาพ
         2. เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี
 3. เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ
 
6. งบประมาณ
 
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
                   7.1)กลุ่มเป้าหมายและปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย
                                                - นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 หมู่ 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 15 คน
               
 
8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
                เริ่มต้นโครงการ           วันที่   23   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.2558
วันสิ้นสุดโครงการ      วันที่   24   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2558
 
9.สถานที่ดำเนินโครงการ
                ตึกคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 


  
Previous Previous