หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  124
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,316
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,476
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,242
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  07-01-2559
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน) กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู   แก้วหานาม รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร   โฆสิระโยธิน  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ดร.ธีระ   ภูดี  รองอธิการบดีฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรม นำการศึกษา" จากพระวรายุทธ  อัคคปัญโญ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อจากนั้นก็เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัย และจับสลากของขวัญปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต่อไป


  
Previous Previous