หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  99
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,291
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,451
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,217
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  12-02-2559
วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติ
  มาเป็นประธานเปิด “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ”   ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    (พื้นที่นามน) โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการขึ้นในวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙   มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๐๐ คน และได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤซ      ตันเลิศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะให้เกียรติมาเป็นวิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม      รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประธานคณะกรรมการจัดงาน  เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ
          การอบรมโดยการบรรยาย การเล่นเกมส์ การตอบคำถาม พร้อมกับการชมภาพยนต์สารคดีประกอบและให้นักศึกษามีส่วนร่วมตอลดทั้งวัน
 กิจกรรมมีการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ของนักศึกษา ในหัวข้อ “บัณฑิตไทยรุ่นใหม่ โปร่งใส ห่างไกล คอร์รัปชั่น” มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน   ๗  คน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพรปวีณ์ สีทิน นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะเทคโนโลยีสังคม ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวอภิญญา เพ็งโสภา นักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นายจักรฤษณ์ ผิวทอง นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติกล่าวปิดงาน และถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
 
 


  
Previous Previous