หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  282
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,168
  เยี่ยมชมปีนี้ :  78,183
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  740,948
  IP :  3.94.21.209
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  12-04-2560
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร   นรภาร รองคณบดีเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีอาจารย์นฤชิต   แสนปากดี รองคณบดี ทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมจำนวนเกือบ ๗๐ คน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพนักปกครองท้องถิ่น" จาก คุณธวัช   แสนบัว ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "นักกฎหมาย กับเส้นทางอาชีพในอนาคต" โดยคุณเอกพงษ์   สัตย์ญารักษ์ นิติกรจากสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เกียรติในการบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย


  
Previous Previous