หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  11
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,185
  เยี่ยมชมปีนี้ :  78,200
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  740,965
  IP :  3.94.21.209
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  19-06-2560
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560   ณ จังหวัดหนองคาย  โดยการนำของผู้บริหารคณะ อาจารย์นฤชิต   แสนปากดี รองคณบดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร   นรภาร รองคณบดี ตลอดจนคณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 20 คน ระหว่างนี้มีกิจกรรมทำบุญไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมอภิปรายและละลายพฤติกรรม กิจกรรมสัมมนาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในองค์กร และปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เป็นวิทยากรในการอภิปรายและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้


เด่นทนง  ภูนาโคก/รายงาน


  
Previous Previous