หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  281
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,167
  เยี่ยมชมปีนี้ :  78,182
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  740,947
  IP :  3.94.21.209
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปี 2560
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  19-07-2560
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารช่อตะแบก สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมีการนำตัวละครในวรรณคดีไทยมาประยุกต์ในการจัดการแสดงของเหล่าผู้เข้าประกวด ภายใต้ธีมงาน "วิจิตรศิลป์ สืบสานวรรณคดีไทย" เพื่อให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อน ๆ นักศึกษา ตลอดจนการเน้นให้นักศึกษาตะหนักถึงความสำคัญของวรรณคดีไทย และพร้อมที่จะอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ไทยไปตราบนาน ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

เด่นทนง  ภูนาโคก : ประกาศ


  
Previous Previous