หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  227
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,292
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,935
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,566
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  08-12-2560

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ และการเมืองการปกครองไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์ และผู้ร่วมงาน กล่าวเปิดโครงการโดย นายพัฒนา  พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์สุพรรณ  สุดสนธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ได้มีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ "พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสู่การปรองดองสมานฉันท์" ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัช  ศรีโภคางกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ศราวุฒิ  วิสาพรม อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินรายการโดย อาจารย์อัครเจตน์  ชัยภูมิ อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งในงานมีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 70 ทีม เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาในครั้งนี้ โดยปรากฎผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนคำม่วง ได้รับโล่จากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนร่องคำ ได้รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบัวขาว ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมเงินรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนอนุกูลนารี และโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติบัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เด่นทนง  ภูนาโคก : ประกาศ  
Previous Previous