หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  201
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,266
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,909
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,540
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  31-05-2561

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (วันวิสาขบูชา) เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดอโศการาม บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต  แสนปากดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ซึ่งตามกำหนดการมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน และร่วมถวายจตุปัจจัย นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการในอำเภอนามนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย อาทิเช่น อำเภอนามน โรงพยาบาลนามน โดยมีการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา การแข่งขันตอบปัญหาวันวิสาขบูชา ประเภททั่วไป และมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


อำพล  บุญพินิช : ภาพ
เด่นทนง  ภูนาโคก : ประกาศ  
Previous Previous