หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  243
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,308
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,951
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,582
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  06-08-2561
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดร.รัชดา  ภักดียิ่ง กรรมการ จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ฤทธิลัน กรรมการและเลขานุการ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะครั้งนี้  โดยสรุปผลการประเมินฯ ทั้ง 5 องค์ประกอบ  ได้คะเเนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต                                       คะแนนเฉลี่ย 3.57      อยู่ในระดับ ดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย                                                 คะแนนเฉลี่ย 4.51      อยู่ในระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ                                    คะแนนเฉลี่ย 3.00      อยู่ในระดับ พอใช้
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                คะแนนเฉลี่ย 5.00      อยู่ในระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ                                     คะแนนเฉลี่ย 4.50      อยู่ในระดับ ดี
 เด่นทนง  ภูนาโคก : ประกาศ     


  
Previous Previous