หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  192
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,257
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,900
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,531
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปี 2561
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  22-08-2561
เมื่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารช่อตะแบก สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดดาว-เดือนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการเป็นนักศึกษาต้นแบบให้แก่นักศึกษาทั่วไป และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ธีมการประกวดที่มีชื่อว่า "สืบสานงานพื้นเมือง  ลือเลื่องถิ่นอีสาน" โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร  นรภาร รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาท โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมเชียร์และให้กำลังใจผู้เข้าประกวดอย่างล้นหลาม โดยมีผลการประกวดดังนี้
          ดาวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์    ประจำปี 2561  ได้แก่     PSL 11      นางสาวศิริรัตน์  อนันตวุฒิ
          เดือนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประจำปี 2561  ได้แก่     PSL 12      นายกิติพร  งามสง่า  พร้อมได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน
          รางวัล Popular Vote                  ประจำปี 2561  ได้แก่     PSL 02      นายธนพล  ประเพระตา

เด่นทนง  ภูนาโคก : ประกาศ


  
Previous Previous