หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  226
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,291
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,934
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,565
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ข่าวสารและกิจกรรม
 โครงการประเพณีบุญเดือนสิงห์ ครั้งที่ 3
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  23-08-2561
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการประเพณีบุญเดือนสิงห์ ครั้งที่ 3 ซึ่งดำเนินการจัดมาทุก ๆ ปี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการกว่า 140 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม สร้างจิตสาธารณะ หล่อหลอมให้เกิดความสามัคคี ร่วมคิดร่วมทำอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึงจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับนักปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก        นางวันเพ็ญ  เต็มรัตน์ นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์นักปกครองในศตวรรษที่ 21" โดยกิจกรรมช่วงเช้าจะมีพีธีทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวัฒนวงศ์ และคณะ เป็นผู้ให้ความรู้ และพิธีเทียนตอนเย็น ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เป็นผู้บรรยายธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคลในการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปเด่นทนง  ภูนาโคก : ประกาศ


  
Previous Previous