หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  63
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,678
  เยี่ยมชมปีนี้ :  69,695
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  732,460
  IP :  34.234.223.229
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ทำเนียบคณบดี

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู  แก้วหานาม 

    - ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่ 9 เมษายน 2554 - 26 พฤศจิกายน 2554

    - ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2554 - 26 พฤศจิกายน 2558

    - ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 27 พฤศจิกายน 2558 - 24 พฤษภาคม 2559


     
2. นายนฤชิต   แสนปากดี
 
 
     ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 - 12 มกราคม 25603. รองศาสตราจารย์สุพรรณ   สุดสนธิ์

ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560


4. นายพัฒนา  พึ่งพันธุ์

ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 - 3 เมษายน 25615. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต  แสนปากดี

ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน

 


  
Previous Previous