หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  176
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,241
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,884
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,515
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประวัติคณะ

           สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ภายใต้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาค
กศ.ปช. ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้จัดการเรียนการสอนในภาคปกติขึ้นในหลักสูตรเดียวกัน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีท่านทองใบ ทองเปาด์ ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ผลักดันให้มีการเรียนการสอนทางกฎหมายขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ประชาชนรู้
กฎหมายและในปีเดียวกันได้เปิดปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          จากพัฒนาการในทั้งสองสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษา
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจที่รับผิดชอบในหลายๆ
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนด้านการพัฒนางานวิจัย
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ภาคปกติและ ภาค กศ.ปช. มีจำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งจำนวนนักศึกษาปริญญาตรี
ประมาณ ๖๐๐ คน และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จำนวนนักศึกษาประมาณ ๔๐ คน

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเห็นว่าการจัดการศึกษาในทั้งสองสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะพัฒนาเป็นคณะได้ โดยพิจารณาจากจำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา จำนวนกิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งคุณวุฒิของคณาจารย์ภายในหลักสูตร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของหน่วยงาน ดังนั้น จึงเห็นควรยกฐานะขึ้นเป็นคณะต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย โดย ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ 

          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงได้จัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓  และคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
             
            ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖)
           
           ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีการศึกษาแรกที่บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้สำเร็จการศึกษา ประกอบกับ สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ทำการผลิตบัณฑิตครบ ๔ ปี และเป็นปีที่สำคัญของสาขาวิชาและคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพราะเป็นปีการศึกษาที่องค์กรวิชาชีพที่สำคัญด้านนิติศาสตร์ได้ให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ ๓๔๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ต่อมาสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ 


  
Previous Previous