หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  185
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,250
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,893
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  776,524
  IP :  35.171.164.78
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  อาจารย์พิเศษ


  รศ.ดร.พรชัย   สุนทรพันธุ์

  การศึกษา :   นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      LL.M. (M.C.L.)  กฎหมายเปรียบเทียบ  จาก Soutthern Methodist  University  USA.
                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ
                    - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ ๓๙  ปี  ๒๕๔๐
                       M.A. Southern  Methodist  University  (S.M.U.) USA.

 
     วิชาที่สอน : กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยประกันภัย


                       
           
  
     อาจารย์ชัยยุทธ   ศรีจำนงค์

     การศึกษา :    น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                         น.บ.ท.   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                         พบ.ม.    รัฐประศาสนศาสตร์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   
    วิชาที่สอน : กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน
                     กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยทรัพย์ และหนี้


   


       รศ. ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร

       การศึกษา : น.บ.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                         น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
                         LL.M.  Southern Methodist University USA.

       
 

                                                            
      อาจารย์ธีรศักดิ์   เงยวิจิตร

       การศึกษา :    น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                          น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                          น.ม.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     วิชาที่สอน : กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยหนี้         


   รศ.เดชา   ศิริเจริญ

    การศึกษา : น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                     M.S. Criminology  University Of  California (Fresno)   วิชาที่สอน : กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
                                                  

                                 
    อาจารย์อวิรุทธ์   ชาญชัยกิตติกร  
       
    การศึกษา :    น.บ.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                        น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                        รป.ม.   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                        น.ม. (กฎหมายมหาชน)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
                        Certificated of International Bussiness Transaction  & Taxation   
                        Duke University  USA 
                                                                                    
   วิชาที่สอน : กฎหมายอาญา


                                                 

    อาจารย์ชีพ จุลมนต์

    อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
     การศึกษา : น.บ., มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                         รป.ม., สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
                         น.บ.ท., สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


     อาจารย์ธานิศ  เกศวพิทักษ์

       การศึกษา : น.บ.  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
                          น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


       วิชาที่สอน : 300 - 208 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
                         300 - 305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
              
              Mr. Tanasarn Chongpanish

              Education :   M.A. (International Relations) University of Japan      
                                 B.A.  (Political Science) Thammasat University
               
                          

  
Previous Previous