หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เมนูหลัก
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขารัฐประศาสนศาตร์
  สาขานิติศาสตร์
  สาขารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  343
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,342
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,796
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  417,441
  IP :  54.80.231.170
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กตัญญู แก้วหานาม (Asst.Prof.Dr.Kathanyoo Kaewhanam)
  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (Dean, Faculty of Political Science and Law)
นางสาวสิรินดา กมลเขต (Miss. Sirinada Kamolkhet)
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน (Vice-Dean for Administration & Planning)
นายนฤชิต แสนปากดี (Mr. Naruechit Saenpakdee)
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา (Vice-Dean for Academic Student Affairs)
ดร.จินดารัตน์ สมคะเณย์ (Dr. Chindarat Somkhane)
  หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Head,Department of Political Science)
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน (Assoc.Prof.Dr. Parisha Marie Cain)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Lecturer, Department of Public Administration)
นายบุญช่วย ภูทองเงิน (Mr. Boonchuay Poothongngern)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Lecturer, Department of Public Administration)
ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร นรภาร (Acting 2,LT. Kerkkai Norapan)
  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (Head, Department of Law)
นายศุภชัย ฉัตรจรัสกูล (Mr. Supachai Chatjaratkool)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (Lecturer, Department of Law)
นางสาวณภัทร สร้อยจิต (Miss. Naphat Soichit)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Lecturer, Department of Political Science)
นางสาวณญา ศิริชาติ (Miss. Naya Sirichat)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (Lecturer, Department of Law)
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
  
Previous Previous