หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  125
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,317
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,477
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  671,243
  IP :  3.214.224.224
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
จ่าสิบตรีโกสินทร์ อัตโสภณ (Master Sergeant Third Class. Kosin Attasophon)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (Lecturer, Department of Law)
นางพิมพ์ลิขิต แก้วหานาม (Mrs.Phimlikid kaewhanam)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Lecturer, Department of Public Administration)
นางจริยา อินทนิล (Mrs.Jariya Inthanin)
  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Head, Department of Public Administration)
นายอัครเจตน์ ชัยภูมิ (Mr.Akkarajet Chaiyaphum)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Lecturer,Department of Political Science)
นายนพพล อัคฮาด (Mr.Noppon Akahat)
   อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Lecturer, Department of Public Administration)
นางสาวอาริยา ป้องศิริ (Miss.Ariya Pongsiri)
   อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Lecturer, Department of Public Administration)
นายอภิเชษฐ เสมอใจ (Mr.Apichet Samerjai)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (Lecturer,Department of Law)
นายยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว (Mr.Yuttapong Khuenkhaew)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Lecturer,Department of Political Science)
มีข้อมูลทั้งหมด  18  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2
  
Previous Previous