รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวปวีณา วรแสง (Miss Paveena Vorasang)
ตำแหน่ง (Position):   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารการศึกษา) (Educational Administration)
ประเภทสายงาน (Line):   สายปฏิบัติการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง