รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวณภัทร สร้อยจิต (Miss. Naphat Soichit)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Lecturer, Department of Political Science)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต   (การจัดการทั่วไป)                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม