รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายภาณุพงศ์ แสนปากดี (Mr.Panupong Saenpakdee)
ตำแหน่ง (Position):   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัยและประกันคุณภาพ) ( Research and Quality Assurance)
ประเภทสายงาน (Line):   สายปฏิบัติการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต    (รัฐศาสตร์)      มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)     มหาวิทยาลัยรามคำแหง