รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ (Dr.Thitirat Laokhompruttajarn)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Lecture,Department of Public Administration)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต   (สุขศึกษา)                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี