รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.พิพิธธนวดี สมคะเณย์ (Dr. Pipiddhanawadee Somkhane)
ตำแหน่ง (Position):   หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (Head,Department of Political Science)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
Certificate  III  in  Childrens Services The  Sydney  Business and  Travel  Academy Sydney. Australia
Certificate  IV  in  Business  (Human Resources) Bridge  Business  College, Sydney. Australia
ศึกษาศาสตรบัณฑิต    (สังคมศึกษา)                                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขารัฐประศาสนศาสตร์               มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
M.A., Ph.D. (รัฐศาสตร์)  คณะสังคมศาสตร์                                 Magadh  University  India