รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน (Assoc.Prof.Dr. Parisha Marie Cain)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Lecturer, Department of Public Administration)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
 ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  เกียรตินิยมอันดับ ๒     วิทยาลัยครูมหาสารคาม
 การศึกษามหาบัณฑิต    (ภาษาไทย)                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (การบริหารจัดการการศึกษา)     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม