รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวณญา ศิริชาติ (Miss. Naya Sirichat)
ตำแหน่ง (Position):   หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (Head, Department of Law)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ

นิติศาสตรบัณฑิต          มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย            สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย
กำลังศึกษา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม