รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ดร.เพชรประชา ภูทองเงิน (Dr.Phetpracha Phuthongngern)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Lecturer, Department of Public Administration)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต   (บริหารการศึกษา)                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตรบัณฑิต      (การจัดการทั่วไป)               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
นิติศาสตรบัณฑิต                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม