รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายอำพล บุญพินิช (Mr.Ampon Boonpinich)
ตำแหน่ง (Position):   นักกิจการนักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) (Studen Affairs)
ประเภทสายงาน (Line):   สายปฏิบัติการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   (รัฐประศาสนศาสตร์)                            มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น