รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวอมรรัตน์ กั้วมาลา (Miss Amornrat Goamala )
ตำแหน่ง (Position):   นักวิชาการศึกษา (งานบริการศึกษา) (Educational Administration)
ประเภทสายงาน (Line):   สายปฏิบัติการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต   (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์