รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินดา กมลเขต (Asst.Prof Sirinada Kamolkhet)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ