รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   รองศาสตราจารย์.ดร.กตัญญู แก้วหานาม (Assoc.Prof.Dr.Kathanyoo Kaewhanam)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการ                          มหาวิทยาลัยรังสิต
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี