รายละเอียดข้อมูลบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี (Asst.Prof.Naruechit Saenpakdee)
ตำแหน่ง (Position):   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (Lecturer, Department of Law)
ประเภทสายงาน (Line):   สายวิชาการ
 นิติศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง